Kontakt

Ministère fir Gläichstellung an Diversitéit
Ekipp “Promotion de l’égalité des genres et de la Diversité”
57, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
+352 247-85826 (Jean-Claude Bisenius)
+352 247-85816 (Valérie Debouché)

Sozial Medien

Dir hutt d’Méiglechkeet de MEGA a seng Ekipp Educatioun op verschiddene soziale Medien erëmzefannen.