Rock de Rack 2019

ROCK DE RACK

Veuillez retrouver ici le Reportage de Graffiti asbl

Ci-dessous, le reportage de l’Uelzechtkanal:

#equality matters

GLÄICHSTELLUNG ASS WICHTEG:

Well Meedercher a Jonge fräi vu Stereotyppe sollen opwuessen a sech ausliewen.

Well 100 Joer no der Aféierung vum Fraewalrecht nach laang net all Hürd geholl ass.

Well eng Gesellschaft just demokratesch ass, wa jiddereen déi selwecht Chancen huet, senger Stëmm Gehéier ze verschafen

ROCK DE RACK, DAT SINN:

Workshops fir Schoulklassen zum Thema Demokratie a Chancëgläichheet

Interaktiv Debaten

Musek mam Sound vum Screaming Fields Song Contest

De ganzen Dag iwwer: Expo an Aktivitéiten