Duerstellung vun de Geschlechter an de Schoulbicher

Duerstellung vun de Geschlechter an de Schoulbicher

Kanner benotzen hier Schoulbicher all Dag. Nieft hirer pedagogescher Roll, dénge Schoulbicher och als Sozialiséierungsinstrument an als Instrument fir Valeure weiderzeginn. Doduerch hu Schoulbicher duerchaus d'Potenzial fir zur Gläichstellung tëscht de Geschlechter...

read more

Gender (2004)

Auswäertung vun Interviewe mat Groundschléierinnen a Schoulmeeschteren souwéi Gendertrainerinnen an Gendertrainer. Gender (2004)Download

read more
Gender Equality Education (OECD) (2012)

Gender Equality Education (OECD) (2012)

Dëse Rapport ziilt op d’Vermëttlung vu de gesammelten Erfarungen a Bonnes Pratiquen, déi wören der Ëmsetzung vu Politiken, déi op d’Promotioun vun der Egalitéit tëschent Fraen a Männer an der Educatioun, der Aarbecht an dem Entrepreuneriat gesammelt goufen.

read more
MADAK (Oktober 2018)

MADAK (Oktober 2018)

De lëtzebuerger Ministère fir Chancëgläichheet (Ministère de l’Égalité des Chances) huet de Programm “Männer an der ausserschoulescher Kannerbetreiung – Les hommes dans l’éducation non formelle des enfants – Männer in der non-formalen Bil-dung von Kindern in Luxemburg “parrainéiert mam primären Zil relevant Akteuren aus der Politik an der Praxis fir dëst Thema ze sensibiliséieren an domat de Wee fräi ze maachen fir eng mëttel- bis laangfristeg Erhéijung vum Undeel vu männleche Spezialisten an der ausserschoulescher Kannerbetreiung.”

read more