Rosa Blo – Wéi erliews du d’Gläichstellung vun de Geschlechter am Alldag
About Lesson

Moien alleguer! Ech sinn de Bisi an ech schaffen um MEGA. De MEGA ass de Ministère fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer. Op Franséisch Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes.

Mä wat mécht de MEGA iwwerhaapt?

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found