Rosa Blo – Wéi erliews du d’Gläichstellung vun de Geschlechter am Alldag
About Lesson

Ech hoffen, du hues dank dësem Webinar eng méi kloer Virstellung dovunner, wat Gläichberechtegung tëschent de Geschlechter heescht, wou se hirkënnt a firwat se esou wichteg ass.

Dir op jidde Fall ee grousse MERCI, datts du matgemaach hues an deng Iddien an Erfarunge mat eis gedeelt hues. Deng Hëllef kann nämlech dozou bäidroen, datt mir am MEGA eis nach besser dofir kënnen asetzen, datt Männer a Fraen an hirem Liewen dat dierfe maachen, op dat si Loscht hunn.

Wanns du méi iwwer eis Aarbecht an Aktivitéite wëlls gewuer ginn, kanns du dech gär duerch eis Websäit www.rockmega.lu klicken oder eis op Social Media followen:

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found