Contenu du cours
Aleedung
Wat de CID Fraen an Gender ass a wat mir maachen, gitt dir hei am éischte Video gewuer!
0/2
Gender oder Geschlecht
De Begrëff “Gender” gëtt dacks mat Geschlecht verwiesselt, dobäi léisst sech Gender net unhand vu kierperleche Mierkmoler bestëmmen.
0/3
SEXISMUS
Sexismus ass een Iwwerbegrëff fir all Form vun Diskriminéierung op Gronn vum Geschlecht.
0/2
OFSCHLOSS
Sexismus ass ee Problem, an d’Léisung dovunner si mir all.
0/1
Sexismus erkennen a bekämpfen
À propos de la leçon

Du hues bei dësem Webinar hoffentlech geléiert, wéi villfälteg Sexismus ass a wéi heefeg en an eiser Gesellschaft virkënnt. Et ass ee Problem, an d’Léisung dovunner si mir all. Well Sexismus existéiert just wéinst deene Leit, déi en ausüben a wéinst deenen, déi en zouloossen. Wa mir eis all géint Sexismus wieren a géint dës Ongerechtegkeeten eppes maachen, kënne mir eng Welt erschafen, déi méi liewenswäert ass. 

Wanns du also Sexismus an dengem Alldag begéins, sief aktiv a maach eppes dogéint.

Villmools Merci, datts du bei dësem Webinar matgemaach hues!