PIMP MY TOY

Technologie muss net langweileg sinn. Entdeck de Beräich STEAM (Wëssenschaft, Technologie, Engineering, Mathematik) un Hand vu flotten Atelieren di der Kreativitéit keng Grenze setzen an enger Welt wou jidderee wëllkomm ass.

Du hues aal an ofgenotze Spillsaachen? An dësem Workshop kann een hinnen neit Liewen anhauchen. Mat e bësse Fantasie, kann déi Spillsaach schnell an en alldeechlechen Gebrauchsgéigenstand transforméiert ginn. A vläicht kann een déi Spillsaach souguer mat Elektronik oppimpen.

Reservéiere kann een dësen Atelier ënnert events@mega.public.lu oder mega.makeit.lu.

Wien: Kanner ab 8 Joer

Wou: Schoulen, Lycéeën, Maisons Relais, Jugendhaiser

Wat : Geschlechterstereotyppen

Sproochen: Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch, Englesch