Atelieren fir Kanner a Jonker

De Ministere fir Gläichstellung tëscht Fraen a Männer (MEGA) proposéiert Atelieren op d’Mooss fir Kanner a Jonker em Theme wéi Stereotyppen, Geschlechter-Rollebiller, Diskriminatiounen an nach Villes méi. Wann dir äre Gruppe vu Kanner oder Jonken dës Theme wëllt no bréngen oder se wëllt verdéiwen, zéckt net mat der Educatiounsekipp vum MEGA a Kontakt ze trieden.

Hei drënner e puer Biller vu sou Atelieren: