ROSA BLO! – ENG FRO VU STEREOTYPPEN

Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

De Gläichstellungsministère (MEGA) ass frou iech dëse Webinar ze proposéiere mam Titel “Rosa Blo”. Dësen ass spezifesch fir Kanner aus de Cyclen 2 bis 4 geduecht, an d’Theme sinn: 

-Stereotyppen a Prejugé,

-Chancëgläichheet a Gläichheet, 

-Rollebiller an Duerstellung,

-Beaflossung. 

Dëse Workshop, deen ideal mat Gruppe vu 5 bis 12 Kanner funktionéiert, muss zesumme mat enger Begleedpersoun (Enseignante, Educateur, …) gemaach gi –  fir déi Persoun gëtt et natierlech och ee Begleet-Blat. Vill Spaass!

What Will You Learn?

  • Erkennung vum Konzept "Gläichstellung"
  • Erkennung vu Stereotyppen
  • Stäerkung vis-à-vis vun Aschränkungen a vun Diskriminatiounen duerch d'Geschlecht