ROSA BLO! – ENG FRO VU STEREOTYPPEN

Liste de souhaits Partager
Partager le cours
Lien de la page
Partager sur les réseaux sociaux

À propos du cours

De Gläichstellungsministère (MEGA) ass frou iech dëse Webinar ze proposéiere mam Titel “Rosa Blo”. Dësen ass spezifesch fir Kanner aus de Cyclen 2 bis 4 geduecht, an d’Theme sinn: 

-Stereotyppen a Prejugé,

-Chancëgläichheet a Gläichheet, 

-Rollebiller an Duerstellung,

-Beaflossung. 

Dëse Workshop, deen ideal mat Gruppe vu 5 bis 12 Kanner funktionéiert, muss zesumme mat enger Begleedpersoun (Enseignante, Educateur, …) gemaach gi –  fir déi Persoun gëtt et natierlech och ee Begleet-Blat. Vill Spaass!

Qu’allez-vous apprendre ?

  • Erkennung vum Konzept "Gläichstellung"
  • Erkennung vu Stereotyppen
  • Stäerkung vis-à-vis vun Aschränkungen a vun Diskriminatiounen duerch d'Geschlecht